םיה ליח תתומעל תורומש תויוכזה לכ  ©
תואמצעה תמחלמ
יניס תמחלמ
םימיה תשש תמחלמ
השתהה תמחלמ
םירופיכה םוי תמחלמ
םילבחמב המיחלה
תאמלת הסרמ תופיקת